top of page

Vedtægter

§ 1

Fondens navn er:”Fonden Øster gammel skole” . Fonden Øster Gammel Skole er et socialpædagogisk opholdssted og en selvejende institution etableret i henhold til lov om socialservice § 142. stk. 5.

§ 2

Fondens hjemsted er Prinsevej 18, 5631 i Ny Assens kommune. Fonden er stiftet af: Trygve Moltenow og Helle Bijl Moltenow

§ 3

Fondens formål er almennyttige, heri at drive socialpædagogisk opholdssted med tilbud til de sociale udvalg – som anbringelsesmulighed i henhold til lov om social service § 142. stk.5. Denne virksomhed skal endvidere ske med godkendelse fra tilsynsførende myndighed efter de til enhver tid gældende regler.

§ 4

Fondens midler tilvejebringes ved ydelser fra anbringende offentlige myndigheder. Fondens grundkapital er dags dato kr. 10.000, som er indsat på deponeringskonto i pengeinstitut.

§ 5

Fonden ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, som er udpeget af daglig ledelse og ledelsesopgaver, ansvar og dispositionsret for tredjemand. Den af bestyrelsen udpegede daglige leder, varetager den daglige ledelse og drift. Daglig ledelse og drift er bl.a. økonomi, administration, ind og ud visitering, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, div. statusmøder og tilsynsbesøg, samarbejde med  bestyrelsen og personalet, realisering og udvikling af det pædagogiske arbejde, m.m. Den daglige leder er forpligtet til at underrette bestyrelsen om betydelige ændringer i drift og/eller i økonomiske forhold eks. ved ledige pladser eller andre afvigelser i forhold til det budgetterede . Ansættelse og afskedigelse af leder foretages af bestyrelsen. Der er ikke tillagt stifteren eller stifterens familie særlige rettigheder eller fordele. 

§ 6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes med max 2 medlemmer fra medarbejdergruppen o mindst 3 medlemmer uden for medarbejdergruppen. Den første bestyrelse udpeges af stifteren, siden hen er bestyrelsen selvsupplerende. Bestyrelsen vælger selv sin formand uden for medarbejdergruppen, som indkalder til og leder møderne. Herudover kan der indkaldes til møde i bestyrelsen, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Samtlige bestyrelsesmøder indkaldes med 14 dages varsel. Bestyrelsen påser, at fondes økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til fondes formål og de regler det til enhver tid gælder for fondes ledelse og drift. Bestyrelsen er ansvarlig for at Fonden overholder vilkårene for den meddelte godkendelse i henhold til lov om social service. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over fondes daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens beslutning. Indgåelse og ophævelser af aftaler som berører fondes kapital betydeligt, kræver tilslutning fra bestyrelsen. Leder kan disponere for beløb op til i alt 30.000 udover det budgetterede. Beløb herover anses for væsentlige og skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres referat der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. 

§ 7

Fonden hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle påhvilede gældsforpligtigelser. Fondes kontante beholdning skal så vidt muligt indestå på konto i pengeinstitut eller girokonto lydende Fondes navn. Ingen af fondes midler kan nogensinde, ej heller ved Fondes ophør, vederlagsfrit udbetales til stifteren eller andre bidragsydere eller til en med stifteren eller andre bidragsydere samlevende ægtefælle. Ej heller til nævnte hjemmeboende børn under 18 år, men skal anvendes til opnåelse af Fondens formål. På tilsvarende måde kan ej heller foretages udlån af fondes midler til nævnte personer.

§ 8

Fondes regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter, samt formuebevægelser. Det af bestyrelsens underskrevne regnskab fremsendes til tilsynsmyndighederne til godkendelse i overensstemmelse med godkendelsens vilkår. Regnskabet der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og evt. godkendelsesbetingelser, skal revideres af en bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Bestyrelsen er ansvarlig for og påser, at der udarbejdes budget for fondes drift, og at budgettet fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse i overensstemmelse med godkendelsens vilkår. Bestyrelsen orienteres løbende om fondes drift af den daglige leder.

§ 9

Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning fra bestyrelsen, samt godkendelse fra tilsynsførende myndighed. Der skal endvidere ske henvendelse til godkendende myndighed med henblik på godkendelse af anvendelse af evt. driftsmæssige overskud, ekstraordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner.

§ 10

Beslutninger om opløsning af Fonden, kræver vedtagelse på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med mindst 14 dages og højest 4 ugers mellemrum. Evt. overskydende midler ved nedlæggelsen, anvendes til alment velgørende formål, beslægtet med nærværende Fonds formål. Bestyrelsen forelægger overskudsanvendelse for godkendende tilsynsmyndighed, der træffer beslutning om anvendelsen.

bottom of page